Izvođenje radova na postavljanju rampe za ulaz u more za osobe sa invaliditetom na lokaciji u Budvi

Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Izvođač radova: Grand design d.o.o. Podgorica

Opis posla: Izvođenje radova na postavljanju rampe za ulaz u more za osobe sa invaliditetom na lokaciji u Budvi

 

Pripremni radovi:

-rešenje postojeće staze (drveno podaščanje na podkonstrukciji od drvenih greda);

-rešenje betonskih ivičnjaka na spoju rampe sa šetalištem.

Zemljani radovi:

-mašinski iskop tla za temelje u tlu svih kategorija;

-mašinski iskop tla svih kategorija za temelje u moru;

-izrada nasipa na kopnu od kamenog materijala sa sortiranim krupnijim pojedinačnim kamenom;

-izrada  nasipa u moru od kamenog materijala sa sortiranim krupnijim pojedinačnim kamenom;

-izrada temeljne košuljice od tucanika;

-izrada kamenog nabačaja oko zidova rampe u moru;

-nasipanje materijala iz iskopa oko temeljne konstrukcije i između temeljnih greda, sa nabijanjem;

-izrada radne platforme na terenu i u moru, za pristup mehanizacije, neophodne za izvođenje montažnih radova na pristupnim rampama;

-odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju.

Betonski radovi:

-izrada temeljne konstrukcije, betonom u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod ploče rampe;

-izrada armiranobetonskih ogradnih zidova rampe u potrebnoj oplati;

-izrada dvojno armirane betonske ploče rampe, preko sloja tucanika na dijelu u moru;

-proizvodnja i montaža armirano betonskih montažnih elemenata – monoblokova, za izradu dijela rampe u moru;

-ispuna unutrašnjosti i spojeva, montažnih elemenata betonom do nivoa ploče;

-izrada armirabetonskog kanala za ugradnju slivne rešetke.

Armirački radovi:

-nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmijeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja.

Bravarski radovi:

-ograda na rampi za invalide;

-slikovna rešetka.

Razni radovi:

-nabavka i ugradnja pristupnih staza (drvena obloga na podkonstrukciji);

-izrada platoa za sunčanje.

2018-10-03T23:58:09+00:00